วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา


US Visa Application
view the English Version

อัพเดท: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ จะเริ่มเปิดให้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวทุกประเภท โดยทางสถานทูตฯ จะจำกัดจำนวนผู้สมัครในแต่ละวันเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้สถานทูตสหรัฐฯ กำลังดำเนินการในเคสที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา กล่าวคือ ผู้สมัครที่ถูกยกเลิกนัดสัมภาษณ์เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของ COVID-19 หน่วยงานวีซ่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะติดต่อโดยตรงกับผู้สมัครที่มีสิทธิ์กำหนดเวลานัดสัมภาษณ์ใหม่

 

วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา B-1 / B-2 ใช้กับคนไทยที่ตั้งใจจะไปสหรัฐอเมริกาและอยู่ชั่วคราวไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว, ธุรกิจ หรือ การรักษาพยาบาล

วีซ่าสหรัฐอเมริกา B-1

วีซ่าเยี่ยมเยียนนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น อนุสัญญาทางธุรกิจ หรือ การเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ, การประชุมการปรึกษาคู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้ร่วมงานการเจรจาสัญญา หรือ การปิดข้อตกลง, และการตั้งถิ่นฐาน และอสังหาริมทรัพย์

วีซ่าสหรัฐอเมริกา B-2

วีซ่าเยี่ยมเยียนนี้เป็นการพักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาติ เช่น การท่องเที่ยวเยี่ยมเพื่อน และญาติ หรือ เข้าร่วมในกิจกรรมที่เน้นสังคม หรือ บริการ นอกจากนี้วีซ่า B-2 ยังใช้เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา บ่อยครั้งที่วีซ่าทั้งสองจะออกเป็นแบบเดียวเรียกว่าวีซ่า B-1 / B-2 เนื่องจากมีบางกรณีที่วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน

คุณสมบัติ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกา ถือว่าผู้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทุกคนเป็นผู้ตั้งใจย้ายถิ่นฐาน เป็นสิ่งที่ผู้สมัครที่จะพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้โดยแสดงสิ่งต่อไปนี้:

 • วัตถุประสงค์ของการเดินทางเป็นการชั่วคราวทั้งเพื่อธุรกิจ, การรักษาพยาบาล หรือ การท่องเที่ยว
 • ในฐานะผู้เยี่ยมเยียนชั่วคราว, ระยะเวลาพำนักในสหรัฐอเมริกา คือ ช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง และ จำกัดเท่านั้น
 • ในขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ต้องมีหลักฐานของเงินทุนมากพอ ที่จะจ่ายค่าที่พักและค่าใช้จ่าย เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสาธารณชน

การเตรียมข้อมูล และ เอกสารพื้นฐานที่จำเป็นในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยียนก็มีความสำคัญเท่ากัน เอกสารพื้นฐานเหล่านี้ต้องเตรียมพร้อมก่อนยื่นคำร้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดำเนินการขอวีซ่า

สิ่งที่ต้องยื่นเมื่อยื่นขอ วีซ่าเยี่ยมเยียน B-1 / B-2

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร DS-160
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน อายุการใช้งานควรเหลืออย่างน้อยหกเดือนมากกว่าระยะเวลาที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • รูปถ่ายวีซ่า ตามรายละเอียดเกี่ยวกับรูปถ่าย
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • อาจมีเอกสารพื้นฐานเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะถาม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ใช้ และ วัตถุประสงค์เฉพาะที่ใช้ในการขอวีซ่า

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

 • ขั้นตอนที่ 1 – กำหนดประเภทของวีซ่าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

  ตรวจสอบวีซ่าชั่วคราว ทั่วไปเพื่อพิจารณาว่าวีซ่าประเภทใดที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ อาจจะเป็นวีซ่า B1 หรือ B2

 • ขั้นตอนที่ 2 – กรอกใบสมัครออนไลน์

  แบบฟอร์ม DS-160 เป็นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวออนไลน์ สำหรับการเดินทางชั่วคราวไปยังสหรัฐอเมริกา คุณต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลหนังสือเดินทางของคุณ

  ข้อมูลจะถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นคุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน โดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่คุณใช้จากการลงทะเบียน

  เจ้าหน้าที่กงสุลจะใช้ข้อมูลที่กรอกใน DS-160 เพื่อพิจารณาคำร้องขอวีซ่าประกอบกับการสัมภาษณ์ ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร สิ่งสำคัญคือคุณต้องอ่านแนวทางในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ก่อน

 • ขั้นตอนที่ 3 – ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

  คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์ของคุณ เพื่อดำเนินการชำระเงิน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อมูลค่าธรรมเนียมวีซ่า และ วิธีการชำระเงินออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในอนาคต

 • ขั้นตอนที่ 4 – กำหนดวันสัมภาษณ์ของคุณ

  วีซ่าสหรัฐฯ ต้องมีการสัมภาษณ์ทั้งหมด ในการกำหนดวันนัดหมายโปรดตรวจสอบว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้อยู่แล้ว

  • หมายเลขหนังสือเดินทางของคุณ
  • หมายเลขใบเสร็จจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของคุณ
  • หมายเลขบาร์โค้ดสิบหลัก จากหน้ายืนยัน DS-160 ของคุณ

  ขั้นตอนนี้ต้องทำทางออนไลน์ และ คุณต้องป้อนข้อมูลที่ถูกต้องกับการขอวีซ่าของคุณ

 • ขั้นตอนที่ 5 – การสัมภาษณ์ตามกำหนดการ

  ผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ (ยกเว้นผู้ที่ยื่นขอวีซ่าทูต) จะต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯ โปรดคำนึงถึงสิ่งสำคัญในวันสัมภาษณ์

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไปถึงสถานทูตสหรัฐฯ เร็วกว่าเวลานัดหมาย 15 นาที

  คุณจะต้องรู้สิ่งที่ควร และ ไม่ควรนำไปสถานทูต ก่อนไปสถานทูตในวันสัมภาษณ์

  จะมีกระบวนการตรวจเช็คล่วงหน้าระหว่างนัดหมาย ที่กำหนดไว้ใน DS-160 จะได้รับการตรวจสอบเพื่อทำการแก้ไขสำหรับสิ่งที่จำเป็น; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยื่นขอวีซ่าถูกประเภท; ขนาดของรูปถ่ายตรงตามรายละเอียดเกี่ยวกับรูปถ่าย ผ่านการทำไบโอเมตริกซ์ หรือ แสกนนิ้วมือ

  คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายในสำนักงานกงสุล หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในระหว่างกระบวนการทำไบโอเมตริกซ์

  ในระหว่างการสัมภาษณ์ควรเปิดเผย และ ซื่อสัตย์ อย่ากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจจะขาดไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอเอกสารเหล่านี้ถ้ามีเอกสารที่จำเป็นขาดไปก่อนดำเนินการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในใบสมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณ

ปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จในการยื่นขอวีซ่า

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง หรือ เหตุผลในการเยี่ยมชมของคุณ

ผู้เยี่ยมเยียนจะต้องแสดงหลักฐาน และ เหตุผลที่เพียงพอ ว่าทำไมถึงต้องการไปสหรัฐอเมริกา วีซ่าเยี่ยมเยียนสหรัฐอเมริกาออกให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักผ่อน และ การเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมแผนการเดินทางที่แสดงกิจกรรม และตารางเวลาระหว่างที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

การให้การสนับสนุน และ ความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน

หากผู้สมัครไม่สามารถมีคุณสมบัติทางการเงินที่เพียงพอในระหว่างการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาผู้สมัครจะต้องมีผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนต้องแสดงหลักฐานว่ายินดีจ่ายค่าเดินทางในนามของผู้สมัคร สถานทูตสหรัฐฯ ต้องการแน่ใจว่าผู้มาเยี่ยมเยียนไม่ต้องการจะขอความช่วยเหลือจากกองทุนสาธารณชนในสหรัฐฯ

ในขณะที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้มีผู้สนับสนุนสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียน ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์ของคุณกับผู้สนับสนุน สำหรับสมาชิกในครอบครัวต้องแสดงสูติบัตร หรือ ทะเบียนสมรส นอกจากนี้ยังต้องส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เช่น รูปภาพ, การสนทนา, อีเมล์ เป็นต้น

ระยะเวลา และ สถานที่พำนักในสหรัฐอเมริกา

เมื่อผู้สมัครตั้งใจที่จะไปเยี่ยมเยียนจะต้องแจ้งระยะเวลาที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ ต้องระบุวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย การพำนักสูงสุดในสหรัฐอเมริกาภายใต้ประเภทวีซ่านี้ ไม่ควรเกิน 3 เดือน

ผู้เยี่ยมเยียนจะต้องแสดงที่พัก และ การจอง ซึ่งแสดงสถานที่ที่เขา/เธอจะเข้าพักในสหรัฐอเมริกา หากจุดประสงค์ของการเดินทาง คือเพื่อเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว หรือ ญาติ ผู้สมัครจะต้องแจ้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาของครอบครัว สิ่งนี้สามารถรับรองได้โดยจดหมายเชิญ หรือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงที่อยู่

การจ้างงานในประเทศไทย

การมีงานทำในประเทศบ้านเกิดของคุณ ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังพิจารณาจากระยะเวลาการจ้างงานในปัจจุบัน และ การจ้างงานในอดีต และเงินเดือนปัจจุบัน

นอกจากนี้จะมีการไตร่ตรองระยะเวลาการเดินทางเยือนสหรัฐฯจากที่ได้ร้องขอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมักจะถามผู้สมัครที่ต้องการพำนักนานกว่าสองถึงสามเดือน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาลักษณะงานปัจจุบันของคุณและ การลางานของบริษัทที่อนุญาต ดังนั้นคุณจะต้องแสดงใบรับรองการจ้างงาน ที่ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, สถานะปัจจุบัน, รายได้รายเดือน หรือ รายปี และใบรับรองการลาพักร้อน การแสดงหลักฐานเหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่จะพิจารณาใบสมัครของคุณ

ภาระผูกพันของครอบครัวในประเทศไทย

ตัวอย่างของภาระผูกพันในครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่ผู้สูงอายุที่ต้องการให้คุณอยู่เพื่อดูแล และ ภาระหน้าที่ในการดูแลบุตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขายังไปโรงเรียน ผู้สมัครควรแสดงเอกสารอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว จดหมายจากแพทย์ ที่อธิบายเงื่อนไขทางการแพทย์ที่สำคัญต่อสมาชิกในครอบครัวที่ต้องพึ่งพาอาศัย และเอกสารการลงทะเบียนโรงเรียนปัจจุบันของบุตร

คุณอาจได้รับจดหมายสนับสนุน จากสมาชิกในครอบครัวเพื่อยืนยัน ว่าพวกเขาจะดูแลคนที่คุณรักในขณะที่คุณไม่อยู่ สิ่งนี้จะช่วยตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ว่าใครจะดูแลพวกเขาหากคุณไปสหรัฐฯ

ทรัพย์สินและสินทรัพย์ส่วนบุคคล

มีโอกาสน้อยที่บุคคลนั้นจะหนีไปหากเป็นเจ้าของบ้าน, มีทรัพย์สิน, หรือ มีเงินทุนจำนวนมากในบัญชีในประเทศบ้านเกิดของตน ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิ่งที่จำเป็น ในการสนับสนุนการเยี่ยมเยียน แต่ควรแสดงหลักฐานของทรัพย์สิน และ สิทรัพย์ทางการเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการสัมพันธ์ผู้สมัครกับประเทศบ้านเกิด หลักฐานอาจรวมถึงการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ, หรือ บ้าน

ประวัติการเดินทาง

หากคุณเคยเดินทางไปท่องเที่ยวนอกประเทศบ้านเกิดของคุณมาก่อน และ ไม่ได้อยู่เกินกำหนด หรือ การเข้าพักที่อนุญาตของคุณถูกติดตามโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง คุณมีแนวโน้มที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณจะไม่อยู่เกินเวลาในระหว่างการเยี่ยมชม สหรัฐอเมริกา และ คุณจะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของคุณหลังจากวันหยุดพักผ่อน

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา คุณสามารถติดต่อเรา ผ่าน LINE และ WhatsApp

Add our LINE ID via QR code
Contact Us
Siam Legal WhatsApp Number

Call Siam Legal US Toll-Free 1 (877) 252-8831

If you have a question related US Visa Application in Thailand, please use this form to contact us.